Jdi na obsah Jdi na menu
 


Isis

Egyptská bohyně Isis (Eset) byla man­želkou a sestrou boha Osirida, ale je úzce spo­jována též s ideou bohyně Maat, jejímž pánem byl Thoth. O bohyni Maat se praví, že se přá­telí se všemi bohy a že přichází z nebes, ale „sjednocuje se s pozemským"...

Symbol Isis

Pojem symbolu nemá zcela jednotný význam. Obvykle se chápe jako zástupný pr­vek, tj. jako element poukazující na něco či něco zastupující. V psychoanalýze je mu připi­sován zakrývající a obranný charakter (např. určité způsoby chování, nebo i tělesné přízna­ky symbolizující potlačená sexuální přání, která se nej­výrazněji projevují jako určité druhy snů, které se tak stávají jejich symboly). Hlubší význam mají symbo­ly v analytické psychologii C. G. Junga, kde jsou chá­pány jako projevy archetypů, jako jejich „dynamická jádra"; s archetypy se setká­váme jen prostřednictvím jejich symbolů a to opět především ve snech. Jejich vystupování spojuje Jung s „tvořivou obrazivostí lidské duše". Jungovo pojetí sym­bolu je bližší esoterickému pojetí než Freudovo; zna­mená posun od pojetí sym­bolu jako metafyzického činitele usměrňujícího pro­ces individualizace, tj. po­stupného sjednocování pro­tikladů. Symboly jsou zde chápány jako určité signály doprovázející proces indivi­dualizace. Původní řecké slovo „symbolon" znamená přeneseně, mimo jiné, zejména „dávat znamení"'. Jiné významy má slovo symbol v li­terární vědě, v lingvistice a filosofii, zejména v gnoseologii, kam pojem symbolu zavedl Leibnitz. Obecně poukazuje symbol téměř vždy na něco esenciálního, a to ve smyslu transcendentálním či transcendentním.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Velice krásné

(Karolína Zemčáková, 29. 1. 2011 12:09)

Tyto věci a články se mi velice líbí,dívala jsem se na to s babičkou a musím říct že já ani babička jsme to nikdy neviděly a já sama o tom ani neslyšela.Moc se mi tento blok líbí a doporučuji se na to podívat.Aspoň budete chytří :-)

Isis

(Karolína Ryndová, 28. 8. 2010 0:01)

Isis byla bohyně kterou uctívala Kleopatra.Isis se objevovala s křídly místo rukou.